Универзитет „Џон Незбит“ је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је основни задатак да – обједињавањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака – тежи ка свеобухватној, систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у њему.

Универзитет „Џон Незбит“ активно развија међународну научноистраживачку и образовну сарадњу као и интеркултурну комуникацију и на тај начин прати актуелне глобалне токове.

Студијским програмима Универзитета„Џон Незбит“ обухваћена су различита научна поља и уметничке области, а као логичан наставак образовања и знања која студенти стичу на основним студијама формиране су дипломске академске мастер и специјалистичке студије.

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ

Универзитет „Џон Незбит“ расписује конкурс за упис студената на мастер и специјалистичке академске студије у академској 2015/16. години

У оквиру Универзитета „Џон Незбит“ дипломске академске мастер и специјалистичке студије се изводе на следећим институцијама:

Рачуни за уплату школарине:

  • 165-1068-42 Hypo Alpe bank
  • 250-1040000705770-47 EFG Eurobank

+381 (11) 2203023; +381 (11) 2203090

БЕОГРАД, Булевар Маршала Толбухина 8

+381 (19) 430800; +381 (19) 430801

ЗАЈЕЧАР, Парк-шума Кралјевица бб

+381 (12) 555234

ПОЖАРЕВАЦ, Лоле Рибара 31

+381 (13) 800173; +381 (13) 800174

ВРШАЦ, Центар „Миленијум“ Омладински трг 17

+381 (24) 712209; +381 (24) 718-515

БАЧКА ТОПОЛА, Маршала Тита 39