Заједнички студијски програм докторских студија економских наука

Докторске студије екномских наука организују се у сарадњи Факултета за пословне студије и  Геокономског факултета студије трају три године – шест семестара.
Обим студија: 180 ЕСПБ.
Звање (стручни назив): доктор наука – економске науке.

Докторске академске студије на Факултету за пословне студије организују се у сарадњи са Геоекономским факултетом Универзитета „Џон Незбит“ .
По успешном завршетку докторских студија, кандидати стичу следеће предметно специфичне компетенције:

 • потпуно познају опште и пословне економске дисциплине као што су: економска анализа, статистички и економетријски методи, одрживи развој, међународна економија, монетарне и јавне финансије, маркетинг, пословно одлучивање и менаџмент, и друга комплементарна знања;
 • поседују способност да наведена знања користе у решавању проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • у наведеним ужим областима потпуно владају употребом информационо-комуникационих технологија;
 • теоријски и методолошки су оспособљени да прате и примењују савремена достигнућа у струци;
 • повезују знања из различитих области савладаних у овом програму и тако их примењују;
 • непрекидно усвајају и развијају вештине и спретности у употреби знања у подручју опште и пословне економије.

Факултет за културу и медије

Структура програма докторских студија Факултета за културу и медије конципирана је тако да обухвати све значајне области културолошких наука, комуникологије и науке о медијима како би кандидатима био омогућен најшири избор у складу с личним преференцијама. Планирано је да се програм реализује трипартитним методолошко-наставним системом (предавања, вежбе и истраживачки пројекти). Главне тематске области проучавања медиологије, културе и комуникологије употпуњене су областима социологије, политикологије, историје и филозофије, како ради проширења образовања кандидата тако још више ради унапређења теоријске мисли и истаживачких поступака с којима ће се кандидати током студија упознавати и које ће практично примењивати. Широка теоријско-аналитичка платформа и методолошка обука реализује се упознавањем основних теоијских концепата и проучавањем одабраних области, као и применом стечених знања у истраживачким радовима и завршном раду.

У оквиру трогодишњег програма прва три семестра обухватају предавања док су наредна три посвећена истраживачком пројекту и изради тезе. Студент профилише сопствена интересовања полазећи од упознавања са широком теоријском платформом и аналитичким методама приступа комуникологији, медијима и култури – главни и заједнички/обавезни предмети – да би системом изборних курсева и коначно одабиром истраживачког пројекта и произилазеће теме докторске тезе спецификовао најужу област интересовања.

Сврха докторских студија је у заокруживању образовног процеса у специфичној области наука о медијима, култури и комуникацији, утолико што се кандидатима нуде продубљенија сазнања и савремене методе којима се они усмеравају у правцу усавршавања способности за самосталан научни рад. У том циљу је извршен избор предмета чије је познавање неопходно за кандидате намерне да се проблемима медија, културе и комуникације баве на научноистраживачки начин. Програм је конципиран у евидентној интердисциплинарној умрежености на распону од филозофије језика, социологије, историје и политикологије, до медиологије, културологије и комуникологије, што значи две ствари: да његово похађање тражи одговарајућу припрему из ових области, и друго, да својом реализацијом оспособљава кандидате за интердисциплинарни рад.
Друштвена важност и сврсисходност програма је да обезбеди академско образовање највишег степена и створи компетентне научноистраживачке и педагошке кадрове у домену наука о медијима и комуникацији и медијима као и за област стварања стратегија развоја у култури односно стратегије образовања и научног развоја ових области.

Факултет за право, јавну управу и безбедност

Факултет за право, јавну управу и безбедност акредитован је за извођење судиjског прoгрaма дoктoрских aкaдeмских студиja – “Прaво, jaвна упрaва и бeзбeднoст, Увeрeњeм Кoмисиje зa aкрeдитaциjу и прoвeру квaлитeтa високошколских установа, брoj: 612-00-02669/2013-04 oд 23.05.2014. гoдине, као и за обављање научноистраживачке делатности, актом Националног савета за науку и технолошки развој број: 660-01-00069/12-17, od 17.10.2013. године.
Дoктoрскe aкaдeмскe студиje трajу три гoдинe, шест семестара и имају 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија студент стиче научни назив „Доктор наука – правне науке“. Докторске академске студије може да упише лице које има завршене основне академске и мастер академске студије права или студије пословно-правног, политичко-правног, безбедносно-правног и других сродних усмерења из поља друштвенохуманистичких наука са најмање 300 ЕСПБ, са прoсeчнoм oцeнoм сa oснoвних студиja нe мaњoм oд 8 (oсaм) и сa знaњeм jeднoг стрaнoг jeзикa у стeпeну кojи му oмoгућaвa дa кoристи инoстрaну литeрaтурe нa тoм jeзику.

Сврха студијског програма докторских академских студија на факултету за право, јавну управу и безбедност јесте развој наука права, јавне управе и безбедности, посебно критичког мишљења унутар ових наука и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална научно-теоријска и емпиријска истраживања, те да усавршавају постојеће и развоју нове научне методе, технике, поступаке и процедуре које ће допринти креирању „друштва знања“ и у оквиру тога, развоју правног система, јавне управе и ситема безбедности савремене српске државе у будућности.
Студијски програм докторских академских студија обухвата два обавезна предмета: Методи НИР-а и Теорија државе и права, по 10 ЕСПБ, који се изучавају у првом и другом семестру студија и три изборна предмета из изборног подручја и уже научне области из које је изабрани предмет докторске дисертације, који се изучавају у трећем и четвртом семестру студија и носе по 8 ЕСПБ бодова. Научноистраживачки рад на докторским академским студијама, поред обавезних и изборних предмета, обухвата:
а) у првој години студија: један семинарски рад са 6 ЕСПБ бодова и израду нацрта научне замисли пројекта докторске дисертације која носи 10 ЕСПБ бодова;
б) у другој години студија: самостални студијски истраживачки рад који резултира израдом и публиковањем два научна чланка у референтним часописима са листе министарства задуженог за науку, са по 2 ЕСПБ бода, израду два научна рада са учешћем на научном скупу националног и међународног значаја, такође, са по 2 ЕСПБ бода и припрему и одбрану пројекта докторске дисертације, која носи 4 ЕСПБ бода;
в) у трећој години студија: студијско-истраживачки рад на изради докторске дисертације са једним реферисањем о напретку истраживања у току петог семастра студија, који носи 20 ЕСПБ бодова, самостални истраживачки рад на изради докторске дисертације у шестом семестру који носи 12 ЕСПБ бодова, израду и јавну одбрану докторске дисертације која носи 20 ЕСПБ бодова. Јавно одбрањена дисертација представља оригинално и самостално научно дело и круну научно-истраивачког рада студента на докторским академским студијама.

DSC_123843

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Кликните овде како бисте преузели конкурс

Рачуни за уплату школарине:

 • 165-1068-42 Hypo Alpe bank
 • 250-1040000705770-47 EFG Eurobank
Контакт информације

mzimonjic@naisbitt.edu.rs
edejanovski@naisbitt.edu.rs
+381 (11) 2203023
+381 (11) 2203090

Факултет за биофарминг

Циљеви овог студијског програма су:

 • образовање и оспособљавање студената за научно-истраживачки рад у научној области биофарминг (биотехничке науке); стицање неопходних знања и систематско разумевање биолошки одрживог развоја пољопривреде; производње хране високог квалитета (високе нутритивне вредности); развој одрживе пољопривреде уз очување екосистема, одржавање и повећање плодности земљишта;
 • усмеравање студија ка стицању знања и вештина потребних за профитабилну пољопривредну производњу коришћењем обновљивих природних ресурса уз заштиту животне средине, очување руралних подручја и културног наслеђа;
 • развијање концепта образовања који нуди комплетног стручњака, спремног на све изазове у пољопривреди новог времена, уз истовремено стварање услова за стицање ускоспецијалистичких знања каква су потребна за конкурентну пољопривредну производњу.

Докторске академске студије Биофарминг на Факултету за биофарминг трају три године, шест семестара.

Звање (научни назив): доктор наука – биотехничке науке.

Факултет за уметност и дизајн

ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ су студијски програм који припада образовно-уметничком пољу студија и садржи све елементе утврђене законом. Студије су трогодишње, трају 6 семестара (семестар 15 недеља = 30 ЕСПБ).

Студије се сматрају завршеним када студент оствари најмање 180 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради завршни рад – докторски уметнички пројекат и одбрани га пред комисијом. Академски, научни и стручни назив који се стиче завршетком студија је Доктор уметности (скраћеница је Др ум.). У зависности од изабраног модула, односно изборног подручја програма (Сликарство, Видео уметност или Сценски дизајн), у складу са листом Националног савета, ово звање може бити спецификовано као:

– Доктор уметности – Ликовне уметности.

Услови за упис на студијски програм су:

 • завршене академске дипломске студије у пољу уметност (300 ЕСПБ) или сродни програми уз извршену еквиваленцију програма и звања;
 • општа просечна оцена остварена на дипломским студијама, не мања од 8,5;
 • оцене не мање од 9 на дипломском/завршном испиту;
 • положен пријемни испит, уз одговарајуће место на ранг листи.

Критеријуми за рангирање кандидата јесу: постигнут успех у претходном образовању и на пријемном испиту, као и вредновање приложених уметничких радова.

Упис на докторске уметничке студије, прелазак са сродних програма, оптерећење студената, оцењивање, начин бирања предмета из других студијских програма, избора ментора, процедуре пријаве и одбране уметничког доктората и друге процедуре и правила важна за функционисање студија, детаљно је регулисано општим актима Факултета. Настава се изводи на Факултету за уметност и дизајн, под вођством ментора и професора теоријске наставе.

Студије трећег степена на Факултету за уметност и дизајн Универзитета „Џон Незбит“ у Београду имају своје оправдање у чињеници да се први пут стварају услови за креацију једног ликовног дела као резултата истраживачког принципа у настави.

Сврха студијског програма докторских студија је у примени максималних знања и вештина сазнајно- креативних процеса и њиховом изразу у уметничком, докторском, раду. Ментор је дужан да докторанту пружи високу самосталност у изради завршног рада због пројектованог будућег рада. Висока комплексност израза и садржаја, као и естетски домет завршног уметничког пројекта су одраз примене поменутих знања и вештина и гаранција компетентности и квалитета докторских студија и саме институције.

Истраживачки принцип који се састоји од експеримента, запажања и анализе, организоваће се у циљу откривања властите уметничке поетике, као и за формулацију личног става према уметности. То је место на којем студент развија своје техничке и интелектуалне вештине као и посебност у контексту захтева савремених токова уметности.

Студенти на последипломским докторским студијама стичу способност креативног експеримента и изналажења ауторских решења, при чему подстичу властиту имагинацију код стварања наменских флуидних веза између теоријских и практичних компоненти свог рада.

Утемељење на компететивним уметничким истраживањима: Уметност је форма друштвене интеракције и испитивања. Колико је управљена разумевању других, толико настоји и проникнути у властиту генезу. Иако је савремена уметност функционално аутономна и као таква удаљена од свих других делатности, рад и личност уметника као катализатора и посредника општих промена, неопходна је за целовиту и репрезентативну слику друштва.

Факултет за компјутерске науке

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа): Универза на Приморскем,Факултета за математико, наравословје ин информацијске технологије, Копер, Словенија

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Природно-математичке науке

Научна или уметничка област: Рачунарске науке

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Назив дипломе: Доктор наука – рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестара)

Са Универза на Приморскем, Факултета за математико, наравословје ин информацијске технологије, Копер, Словенија, са ЕУ акредитованим програмом докторских студија организује се овај заједнички докторски програм. Као гостујући професори ангажовани су водећи светски научници проф. Yанг и проф. Гандоми тако да сви ови ресурси гарантују светске стандарде и квалитет.