Open/Close Menu Образовање од 1989.

Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,80 (девет 80/100) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
Право да конкуришу за стипендију имају студенти који уписују трећу и четврту годину студија.

Број студентских стипендија утврђен је према расположивим средствима у буџету Универзитета Џон Незбит, па ће у академској 2015/16 години Универзитет доделити, на свим институцијама, укупно до 20 стипендија најбољим студентима, и то:

– Факултет за пословне студије Београд додељује 1 стипендије студентима основних струковних студија и 3 стипендија студентима основних академских студија;
– Факултет за културу и медије Београд додељује 3 стипендија;
– Факултет за право, јавну управу и безбедност Београд доделјује 3 стипендије;
– Факултет за међународну економију Београд додељује 1 стипендије;
– Факултет за компјутерске науке Београд додељује 1 стипендије;
– Факултет за уметност и дизајн Београд додељује 1 стипендију;
– Факултет за пословне студије Вршац додељује 1 стипендију;
– Факултет за менадзмент Зајечар додељује 1 стипендију студентима основних струковних студија и 2 стипендије студентима основних академских студија;
– Факултет за пословне студије Пожаревац додељује 1 стипендију;
– Факултет за пословну економију Валјево додељује 1 стипендију;
– Факултет за биофарминг Бачка Топола додељује 1 стипендију;

Потребна документа
Кандидат приликом пријавлјивања на конкурс подноси следећа документа: Пријаву (у слободној форми) и Уверење о постигнутом успеху у претходним годинама студија и Доказе о додатним критеријуми за доделу стипендија.

Рок за подношење докумената
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Универзитета.
Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица, достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата
Редослед кандидата за доделу студентских стипендија утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању и додатних критеријуми на основу којих ће Комисија за доделу стипендија Универзитета Џон Незбит вршити рангирање, додатни критеријуми за доделу стипендија су:

– Освојене награде у научној, стручној или уметничкој области
– Објављен научностраживачки рад
– Истицање у ваннаставним активностима
– Друштвено одговорно деловање
– Промоција вредности Мегатренд универзитета
– Испитни рок полагања последњег испита
– Социјални статус

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Поступак
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву с потребном конкурсном документацијом Комисији за доделу стипендија Универзитета Џон Незбит.

Комисија за доделу стипендија Универзитета Џон Незбит утврђује предлог ранг листе кандидата и доставља одговарајућој високошколској установи на којој су уписани кандидати за добијање студентске стипендије.

Сваки кандидат има право приговора на предлог ранг листе у року од 3 дана од дана објављивања одговарајућег предлога ранг листе на сајту високошколске установе у коју је уписан.

Кандидат подноси приговор Комисији за стипендије, преко високошколске установе на којој је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Високошколска установа, у року од 2 дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак кандидата који су поднели приговоре и доставља га са документацијом Комисији за стипендије.
Комисија за стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу кандидата, која се објављује на сајту Универзитета и сајту високошколске установе.

Ректорат Универзитета Џон Незбит, у року до 3 дана по истеку конкурсног рока, доноси одлуку о додели студентских стипендија за школску 2015/2016 годину на основу коначне ранг листе кандидата.
На основу одлуке Ректората Универзитета Џон Незбит о додели студентских стипендија, студент добија одлуку о стипендирању са Универзитету Џон Незбит. Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Стипендије ће бити додељене у октобру, када званично почиње школска 2015/16 година. Напомињемо да ће студентима који уплате школарину, а у међувремену остваре право на стипендију, бити враћена уплаћена средства.

Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Универзитету Џон Незбит, Београд, Нови Београд, Булевар уметности 29, канцеларија 19 са назнаком „За конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2015/16“.

Контакт особа: Љилјана Којовић

Додатне информације о праву на студентску стипендију можете добити:
– Факултет за пословне студије Београд- Информације: 011/220 30 29, 220 30 24, 214 54 64.
– Факултет за културу и медије Београд-Информације: 011/220 30 29, 220 30 62, 214 54 64.
– Факултет за право, јавну управу и безбедност Београд -Информације: 011/214 54 64, 2092 135, 220 30 29.
– Факултет за међународну економију Београд -Информације: 011/214 54 64, 209 21 02, 220 30 29.
– Факултет за компјутерске науке Београд -Информације: 011/214 54 64, 209 21 39, 220 30 29.
– Факултет за уметност и дизајн Београд -Информације: 011/213 83 96, 214 76 73.
– Факултет за пословне студије Вршац -Информације: 013/800 173, 013 / 800 174.
– Факултет за менаџмент Зајечар – Информације: 019/430 800, 019/ 430 801
– Факултет за пословне студије Пожаревац -Информације: 012/555 234, 012 / 557 123.
– Факултет за пословну економију Валјево -Информације: 014/221 539, 293 270, 293 271.
– Факултет за биофарминг Бачка Топола-Информације: 024 / 712 209, 024 / 718 515.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: