Лица са стеченим академским називом магистра наука могу поднети пријаву докторске дисертације на следећим високошколским установама у оквиру Универзитета „Џон Незбит“:

 • Факултет за пословне студије
 • Геоекономски факултет (Факултет за међународну економију)
 • Факултет за културу и медије
 • Факултет за државну управу и администрацију
 • Факултет за биофарминг, Бачка Топола
 • Факултет за менаџмент, Зајечар
Према Закону о високом образовању (“Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/2010), наведена лица могу стећи научни степен доктора наука, односно одбранити докторску дисертацију најкасније до краја школске 2015/2016. године.

Документација потребна за упис:

  • овера копија дипломе магистарских студија,
  • овера копија дипломе основних студија,
  • извод из књиге рођених,
  • доказ о уплати.