Open/Close Menu Образовање од 1989.

Факултет за културу и медије у Београду
Универзитет „ Џон Незбит „ Београд, расписује

К О Н К У Р С

За заснивање радног односа и избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу област Политичке науке на Факултету за културу и медије у Београду.

Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избор наставника прописаних одредбама члана 64. и 65. Закона о високом образовању Републике Србије („Службени гласник Републике Србије” број 76/05, 97/2008,100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015).
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Универзитету „ Џон Незбит“ Београд, Булевар Маршала Толбухина 8, Нови Београд, са назнаком “ За конкурс”

објављено: 21.03.2016.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: