Open/Close Menu Образовање од 1989.

Факултет за право, јавну управу и безбедност у Београду
Универзитет „ Џон Незбит „ (Мегатренд универзитет), Београд, расписује

К О Н К У Р С
За заснивање радног односа и избор:
1. једног наставника за ужу област Страни језик –Енглески језик на Факултету за право, јавну управу и безбедност у Београду.

Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избор наставника прописаних одредбама члана 64. и 68. Закона о високом образовању Републике Србије (“Службени гласникС” број 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/12, 99/14, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015).

Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је осам дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Универзитету „ Џон Незбит“ (Мегатренд универзитет) Београд, Булевар Маршала Толбухина 8, Нови Београд, са назнаком “За конкурс”.

објављено: 16.11.2015.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: