Open/Close Menu Образовање од 1989.

Факултет за међународну економију
Мегатренд универзитета расписује

К О Н К У Р С

За заснивање радног односа и избора наставника за ужу област Страни језик-Немачки језик на Факултету за међународну економију у Београду.
Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора у звање наставника страног језика прописаних Законом о високом образовању.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Мегатренд универзитету , Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина 8, са назнаком „За конкурс“.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: