Open/Close Menu Образовање од 1989.

Факултет за међународну економију
Универзитет Џон Незбит
расписује

К О Н К У Р С

За заснивање радног односа и избора/реизбора у звање редовног/ванредног професора за ужу научну област Менаџмент УДК 005, на Факултетту за међународну економију у Београду.
Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора у звање редовног/ванредног професора прописаних Законом о високом образовању.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Мегатренд универзитету , Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина 8, са назнаком „За конкурс“.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: