GocaГордана Церовић дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1995. године. Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији, правосудни испит положила је 1998. године.

Радни однос засновала је у Савезном министарству одбране обављајући  послове припреме и израде појединачних правних аката из области социјалног осигурања, како  у првостепеном, тако и у другостепеном поступку.

У Министарству просвете радила је на нормативно- правним пословима ( израда предлога прописа у области образовања, припрема стручних мишљења,) студијско-аналитичким пословима у области високог образовања, на месту координатора реформе државне управе. Активно је учествовала у својству координатора реформских процеса у реализацији пројекта  „Јачање капацитета за управљање реформом државне управе.” Похађала је и завршила обуке у области управљања променама, управљање пројектима, лидерства и руковођења, стратегије награђивања и радне мотивације запослених, вештина преговорања, вештина интервјуисања.

Била је члан радне групе за израду прописа у области признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања.

Одлуком Савета Мегатренд универзитета, на предлог ректора, фебруара 2013. године  именована је на дужност генералног секретара Мегатренд универзитета.